Δικαιολογητικά που απαιτούνται για Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας

1.    Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τέκνου

2.    Αίτηση της μητέρας

3.    Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι παραμένει άγαμη.

4.    Φωτοτυπία Ταυτότητας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info