Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2013

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 Αποφάσεις του Υπουργείου το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Με την τελευταία Απόφαση του Υπουργείου διευρύνθηκαν ακόμα περισσότερο τα ανώτερα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας και πλέον η έκπτωση παρέχεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σύμφωνα με τα όρια της κάθε κατηγορίας.
Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο όλοι οι δικαιούχοι πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει, δηλαδή η εφαρμογή απευθύνεται στους πελάτες όλων των Προμηθευτών και όχι μόνο του Προμηθευτή ΔΕΗ.
Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1 Ιανουαρίου εκάστοτε έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ).
Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια εκάστοτε έτους. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Βασικές Προϋποθέσεις

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο

4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για
κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh, 1.700 kWh ή 2.000 kWh).

Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.
Εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τη μέση τετραμηνιαία κατανάλωση, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή.
Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση έως 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh

• Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση έως 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

• Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα (δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας). Τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh.

• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh.

• Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης:  Άτομα που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη που έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 kWh. Η έκπτωση θα αφορά στις πρώτες 2.000 kWh και οι καταναλώσεις, πέραν των 2.000kWh, θα τιμολογούνται με το οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση, όπως ισχύει κάθε φορά.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου


Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:

1. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους

2. τον ασφαλιστικό τους φορέα

3. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.

4. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις για διευκόλυνση εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.)
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και τη διευκόλυνση των υποψηφίων για ένταξή τους σ΄αυτό, στην περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος, η ΔΕΗ ΑΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

• Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

• Το ύψος της προκαταβολής δεν θα ξεπερνά τα 20 ευρώ και θα επιμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωσή τους στους επόμενους λογαριασμούς.

 


1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ’
αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, για την προστασία των ευπαθών ομάδων
καταναλωτών και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 σχετικές
αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ.
2. Σε ποιες ευπαθείς ομάδες χορηγείται το Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο;
Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται με προϋποθέσεις στις παρακάτω κατηγορίες
με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική τους δήλωση:
α) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ δηλ. άτομα με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€,
προσαυξημένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί
σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό
προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα
β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το
ποσό των 23.500€
γ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ για συνεχές χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 6 μηνών και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 50% στις
περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από
3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο
για τα πρώτα 2 τέκνα
δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή τους βαρύνουν
προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ποσό των 23.500€
ε) ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ή άτομα που
τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από
τη χρήση κατ’ οίκον ιατρικών συσκευών με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€
3. Ποιες οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου σε:
α) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία
- Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της
συζύγου
- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από το ποσό των
12.000€, προσαυξημένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος
κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο
αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα.
Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το
σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση
με 1.500 kWh.
Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων
αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ,
εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει
καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.500kWh. Στην
περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των
1.500 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού
τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση.
β) ΤΡΙΤΕΚΝΟI
Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία,
- Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της
συζύγου και
- Ο αιτών είναι τρίτεκνος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο
από το ποσό των 23.500€.
Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το
σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση
με 1.700 kWh.
Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων
αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ,
εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει
καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.700kWh. Στην
περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των
1.700 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού
τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση.
γ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία,
- Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της
συζύγου και
- Ο αιτών είναι άνεργος για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες με
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ποσό των
12.000€, προσαυξημένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος
κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο
αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα.
(δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του
ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο
ανεργίας).
Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το
σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση
με 1.500 kWh.
Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων
αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ,
εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει
καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.500kWh. Στην
περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των
1.500 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού
τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση.
δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία,
- Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της
συζύγου,
- Ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή άτομο που το
βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω
- To ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από το ποσό των
23.500€.
Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το
σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση
από 1.700 kWh.
Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων
αυτών, τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο εφαρμόζεται το ΚΟΤ,
εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει
καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1.700kWh. Στην
περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης πέραν των
1.700 kWh, θα τιμολογείται με τις τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού
τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση.
ε) ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία,
- Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της
συζύγου,
- Ο αιτών είναι άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με
χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι
απαραίτητη για τη ζωή του ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα
μέλη που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης
- To ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από το ποσό των
30.000€.
- βεβαίωση από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο
ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης
συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του. Στην
περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη
βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.
Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται για το
σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία
κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200kWh και μικρότερη ή ίση
με 2.000 kWh.
Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τις 2.000 kWh,
το υπόλοιπο της 4μηνιαίας κατανάλωσης θα τιμολογείται με τις τιμές
εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική
κατανάλωση.
4. Είμαι δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, αλλά η
παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας μου δεν είναι στο όνομά
μου, τι πρέπει να κάνω;
Για τις περιπτώσεις συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση
δεν απαιτείται αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος από τον ένα
σύζυγο στον άλλο, ανεξαρτήτως ποιος από τους δύο είναι ο δικαιούχος.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για
το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει
να προβείτε σε αλλαγή ονόματος των λογαριασμών ρεύματος της κύριας
κατοικίας σας, έτσι ώστε αυτοί να εκδίδονται στο όνομά σας. Στην
περίπτωση που είστε πελάτης του προμηθευτή ΔΕΗ, τότε μπορείτε εσείς ή
εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κατάστημα
ΔΕΗ για την υπογραφή νέου συμβολαίου στο όνομά σας και να έχετε μαζί
σας:
@ Έναν παλαιότερο λογαριασμό ή να ξέρετε τον αριθμό της παροχής
της οικίας σας
@ Την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας και
του/της συζύγου σας (από δημόσιο έγγραφο)
Αναφορικά με την προκαταβολή έναντι κατανάλωσης διευκρινίζεται ότι:
@ Στην περίπτωση αλλαγής ονόματος στο λογαριασμό μεταξύ μελών
της ιδίας οικογένειας, θα μεταφέρεται η προκαταβολή από τον
προηγούμενο στο νέο πελάτη χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, με
την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86) στην οποία θα
αποδεικνύεται η σχέση συγγενείας και το μόνιμο της κατοικίας.
@ Στις περιπτώσεις που απαιτείται προκαταβολή, αυτή δεν θα
καταβάλλεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Επιπλέον το
ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20€ και θα επιμερίζεται σε 6
ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωση τους στους
επόμενους λογαριασμούς.
Σημειώνεται ότι, κατά την υπογραφή του Συμβολαίου Προμήθειας δεν
απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη. Ενδέχεται να
ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σε
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
5. Όταν δύο άτομα κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, σε ποιο
όνομα πρέπει να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος;
Μεταξύ συζύγων που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούχος του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο
άτομα, οπότε, ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να εκδίδεται σε
οποιοδήποτε από τα δυο ονόματα.
6. Που μπορώ να καταθέσω αίτηση για τη χορήγηση του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου;
Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται:
- ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (Διαχειριστής Δικτύου ή
Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) στο www.dei.gr.
- Τηλεφωνικά στο 210-9298000 (αστική χρέωση)
i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7πμ-10μμ
ii. Σάββατο : 7πμ- 3μμ
Στα Καταστήματα της ΔΕΗ γίνεται μόνον διανομή ενημερωτικού εντύπου
σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και παρέχονται σχετικές
πληροφορίες. Πληροφορίες παρέχονται επίσης και στο τηλέφωνο 210-
9298000 (αστική χρέωση).
7. Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο;
Υποβολή αιτήσεων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Καθώς όμως
το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ,
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο, εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την
υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους
αρμόδιους φορείς.
8. Τι πρέπει να γνωρίζω για να μπορέσω να καταθέσω αίτηση
χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;
Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητο:
1. να έχετε έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος στο όνομα σας
2. να γνωρίζετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και Α/Α
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (αναγράφονται στην μπροστινή σελίδα του
λογαριασμού)
3. να γνωρίζετε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σας (ακριβή
διεύθυνση ακινήτου)
4. να γνωρίζετε τα προσωπικά στοιχεία σας
@ αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου
@ ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου (εφόσον είστε έγγαμος)
5. ειδικότερα για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης
απαιτούνται επιπλέον τα στοιχεία της βεβαίωσης από τον κρατικό
ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του. Στην περίπτωση που
κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζονται αντίστοιχα τα στοιχεία της
βεβαίωσης από κρατικό νοσοκομείο
9. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα μου χορηγηθεί απευθείας
μετά την υποβολή της αίτησης;
Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν χορηγείται απευθείας μετά την
υποβολή της αίτησης. Η αίτηση προωθείται από τους Διαχειριστές του
Δικτύου στους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) για έλεγχο
στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων, οι αρμόδιοι
φορείς θα ενημερώνουν τους Διαχειριστές Δικτύου εάν οι αιτούντες
πληρούν ή μη τις σχετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Στη συνέχεια οι Διαχειριστές του
Δικτύου θα ενημερώνουν τους Προμηθευτές για την έναρξη χορήγησης ή
μη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
10. Από πότε θα έχει εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
στους λογαριασμούς ρεύματος της Οικίας;
Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ξεκινά από στον πρώτο
εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου των στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Υπ.Οικονομικών,
ΟΑΕΔ) και θα αφορά στο σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης,
ανεξάρτητα δηλ. εάν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός αφορά και διάστημα
πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου.
11. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται ανεξάρτητα του
συνολικού ύψους 4μηνιαίας κατανάλωσής μου;
Τα όρια ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας εμφανίζονται αναλυτικά στις
προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ανά
κατηγορία (ερώτηση 3).
12. Έχω νυχτερινό τιμολόγιο. Για τη χορήγηση του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της 4μηνιαίας
κατανάλωσης (ημερήσια & νυχτερινή);
Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνον στην ημερήσια
κατανάλωση και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη η νυχτερινή σας
κατανάλωση στο ανώτατο όριο 4μηνιαίας κατανάλωσής σας ανά ευπαθή
ομάδα.
13. Τι θα συμβεί εάν σε ένα τετράμηνο υπερβώ το όριο κατανάλωσης
που ορίζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;
Εάν εντάσσεστε και κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου, Χαμηλόμισθος, Τρίτεκνος, ΑΜΕΑ, Άνεργος και
κάποιο τετράμηνο υπερβείτε το όριο κατανάλωσης της κατηγορίας σας,
τότε για το 4μηνο αυτό δεν θα σας χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο, εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση, βάσει
καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης της
κατηγορίας σας. Εάν όμως η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια
κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει το
όριο κατανάλωσης της κατηγορίας σας, για το τμήμα της υπερβάλλουσας
4μηνιαίας κατανάλωσης, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος
οικιακού τιμολογίου, που αντιστοιχούν στη συνολική σας κατανάλωση.
Εάν εντάσσεστε στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν μηχανικής
υποστήριξης και υπερβείτε το όριο της κατανάλωσης για την κατηγορία
αυτή (2.000 kWh), τότε θα εφαρμοστεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
για την κατανάλωση μέχρι τις 2.000 kWh και για την υπόλοιπη
κατανάλωση πέραν αυτής, θα εφαρμοστεί το οικιακό τιμολόγιο όπως
ισχύει κάθε φορά, που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωσή σας.
14. Μπορώ να ζητήσω το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και για την
εξοχική μου κατοικία;
Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση το Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο χορηγείται αυστηρά στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως
αυτή δηλώνεται καθ’ έτος στην φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου
δεν μπορεί να χορηγηθεί στην εξοχική κατοικία.
15. Την αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να την
υποβάλω κάθε χρόνο;
Εφόσον σας έχει χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για ένα
χρόνο, συνεχίζει να σας χορηγείται αυτόματα και για το επόμενο έτος,
οπότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που
έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής αίτησης τότε αυτό θα
πρέπει να δηλωθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν κατά τον έλεγχο των
στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ.Οικονομικών, ΟΑΕΔ)
αποδειχθεί ότι δεν είστε πλέον δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του.
Εξαιρούνται οι δικαιούχοι που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, οι οποίοι
απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο.
16. Ποιο είναι το ποσό που θα επωφεληθώ από το Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο;
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ με το νέο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο παρέχεται έκπτωση έως 42% έναντι του οικιακού
τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 1.1.2013. Οι τιμοκατάλογοι ανά
κατηγορία ευπαθούς ομάδας είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ.
17. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται από όλους τους
προμηθευτές ή μόνον από τον Προμηθευτή ΔΕΗ;
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται από όλους τους Προμηθευτές
σε πελάτες τους που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής του, όπως
αναλύονται στις υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10, Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 Αποφάσεις
του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
18. Έχω πολυτεκνικό τιμολόγιο, δικαιούμαι και Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο;
Δεν είναι δυνατό να χορηγηθούν δύο ειδικά τιμολόγια σε ένα δικαιούχο.
19. Εάν μετακομίσω, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται
αυτόματα στη νέα μου κατοικία;
Όχι, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο και αφού έχει γίνει εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης στη
νέα σας διεύθυνση.

Τιμολόγιο 2013

timi1

timi2

timi3

timi4

timi5

Πηγή:ΔΕΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση