Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάσει του Ν.2130/93 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη.

 Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς τη ΔΕΗ.

 

Ο υπολογισμός τους γίνεται ως ακολούθως :

Για ΔΤ, ΔΦ :

(τ.μ. ακινήτου)   Χ   (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.)  Χ  (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
365 ημέρες

 Για ΤΑΠ :

(τ.μ. ακινήτου)  Χ  (τιμή ζώνης)  Χ  (παλαιότητα)  Χ  (συντ. ΤΑΠ)  Χ  (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
365 ημέρες

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση