ΧΡΕΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ

Αφορά στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (δηλαδή τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ρεύματος, τις  Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ειδικό τέλος ΑΠΕ). Οι χρεώσεις αυτές είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Οι χρεώσεις αυτές αφορούν αναλυτικά:

    Στη χρήση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

    Για Χρήση Δικτύου: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών  περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης).

    Τύπος υπολογισμού: ΜΠΧ(€kVA&έτος) x kVA x Ημέρες /365 + kWh x ΜΜΧ(€/kWh)
    όπου,
    ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
    ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
    kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί
    kVA: Συμφωνημένη Ισχύς : είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος


    Για Λοιπές Επιβαρύνσεις: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος.

    Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh)
    Στη χρήση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

    Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

    Τύπος υπολογισμού: ΜΠΧ(€kVA&έτος) x kVA x Ημέρες /365 + kWh x ΜΜΧ(€/kWh)/συνφ
    όπου,
    ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
    ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
    kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί
    kVA: Συμφωνημένη Ισχύς : είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος
    συνφ: Συντελεστής ισχύος : υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)
    Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ):
    Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας και β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους και τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

    Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

    Στο ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ):
    Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ της τιμής που δικαιούνται οι παραγωγοί αυτοί και της τιμής που διαμορφώνεται στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή Τιμή Συστήματος). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας.

    Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

Πηγή:ΔΕΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση