Νομικό καθεστώς για τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ)
Σχετικά με τη νομιμότητα της χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


1. Οι διατάξεις του Ν. 2773/1999 ρύθμιζαν την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), μέσα από Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν στη βάση αυτών και ίσχυαν μέχρι το 2011, με βάση την μεταβατική διάταξη του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) και ειδικότερα το άρθρο 196, παρ. 14, όπου ρητά αναφέρεται:

«Οι αποφάσεις, κώδικες, κανονισμοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται με διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του.»

2. Ακολούθως, σε υλοποίηση διατάξεων του Ν. 4001/2011 και ειδικότερα των άρθρων 55 και 56, που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, η Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) εξέδωσε την Απόφαση 1527/2011 με την οποία καθόρισε τις χρεώσεις των ΥΚΩ, ανά κατηγορία καταναλωτών, για το 2012.

3. Η Πολιτεία με το άρθρο 36 του N. 4067/2012 – που αφορά τη διασφάλιση παροχής των ΥΚΩ στον Τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας – καθόρισε:
-  τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας ως άμεσα υπόχρεο καταβολής του ανταλλάγματος των ΥΚΩ, καθώς και
-  τις μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ, ανά κατηγορία πελατών, για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, με τις οποίες επιμερίζεται η σχετική δαπάνη που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ, επισυνάπτεται.

4. Υπογραμμίζεται ότι, οι χρεώσεις αυτές εφαρμόζονται στον πελάτη ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Τέλος, τυχόν κατάργηση των παραπάνω χρεώσεων του συνόλου των καταναλωτών για παροχή ΥΚΩ, συνεπάγεται:
- είτε την επιβάρυνση της Πολιτείας με τις σχετικές δαπάνες παροχής των υπηρεσιών αυτών,
- είτε την κατάργηση τους.


Ποιοι επωφελούνται από τις ΥΚΩ


Υπενθυμίζεται ότι, στις παρεχόμενες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εντάσσονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών, σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο.
• Παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές στις πολύτεκνες οικογένειες.
• Παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ, που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση