Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση των εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) προβλέπονται τα ακόλουθα: 
- Σύμφωνα με το Ν.2773/99 (άρθρο 10) και το Ν. 3468/06 (άρθρο 24 παράγραφος Γ), όλα τα εφεδρικά Η/Ζ, ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, υποχρεούνται όμως στη λήψη εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής, που εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

- Με την Υπ. Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ.6/οικ.25131 (ΦΕΚ/Β’/2442/11.12.2009), όλα τα εφεδρικά Η/Ζ απαλλάσσονται και από την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, υποχρεούνται όμως στη λήψη σχετικής εξαίρεσης από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας. Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της εξαίρεσης αυτής είναι και η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


Για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

- Έγγραφο εξαίρεσης λήψης άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ (Ν.2773/99 άρθρο 10 και Ν. 3468/06 άρθρο 24 παράγραφος Γ). 

- Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), η οποία περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ (διακόπτης διπλής ενέργειας). 
Αφού οι υπόψη διατάξεις ελεγχθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε., θα συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία παροχής ρεύματος, η οποία θα υπογράφεται σε δύο αντίτυπα (για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον αντισυμβαλλόμενο). Η υπόψη Πρόσθετη Συμφωνία θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας, για τη λήψη εξαίρεσης από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. 

Σημειώνουμε ότι, όποτε διαπιστώνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία εφεδρικού Η/Ζ χωρίς να έχει τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, δηλαδή χωρίς σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας. Με την υπόψη επιστολή ο πελάτης ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της επιστολής, δεν προσκομίσει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έγγραφο εξαίρεσης από τη ΡΑΕ καθώς και την προβλεπόμενη, από το άρθρο 4 του Ν.4483/65, ΥΔΕ, προκειμένου να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προβεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του. 

 

Πηγή:ΔΕΔΔΗΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση