Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος που ρυθμίστηκε με τον Ν. 4014/11

Α. Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ) 

2. Έγγραφο του ΤΕΕ με τίτλο «Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (παρ. 10, άρθρο 24, του ν. 4014/11, όπως ισχύει)». 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 
Εάν στο έγγραφο του ΤΕΕ αναφέρονται περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, θα πρέπει ο ένας εξ αυτών να εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους προκειμένου να υποβάλει στις Υπηρεσίες μας την προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση. 


Β. Για την κατασκευή της παροχής αυθαιρέτου και τη σύνδεσή του στο δίκτυο της ΔΕΗ απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ (Ν.2773/99 και 3426/05) καθώς και η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης. 


Γ. Για την ηλεκτροδότηση αυθαιρέτου (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν.4483/65 και Ν.2302/95). Σημειώνουμε ότι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ. 

2. Έγγραφο εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή ή αντίγραφο συμβολαίου προμήθειας Η/Ε (Ν.3426/05 και Κώδικας Προμήθειας Η/Ε Υπ. Απόφ. 4524/01). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν. 1080/80 και Ν.2130/93). 

4. Στην περίπτωση τοποθέτησης ανελκυστήρα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 

4.1. Προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Περιφέρεια (ΚΥΑ Οικ.Φ.9.2/29362/1957/21.12.05). 

4.2. Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ανελκυστήρων. 


Σημειώνουμε ότι για τις λοιπές περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που δεν εμπίπτουν σ΄ αυτή την κατηγορία (Εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετα αυτοτελή τμήματα κτίσματος), τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα ίδια που προσκομίζουν για άλλες περιπτώσεις κτισμάτων π.χ.   Μονοκατοικία  -  Πολυκατοικία , δηλαδή Πολεοδομικό έγγραφο, έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ κ.λ.π..

Πηγή:ΔΕΔΔΗΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση