Υπό ανέγερση οικοδομή (εργοταξιακό)

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινά εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται :

Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1.   Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

2.   Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή παροχή. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

3.   Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500 m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη ή μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500 m3 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.

4.   Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης, όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).

Β.   Για την κατασκευή της παροχής μιας εργοταξιακής παροχής και τη σύνδεσή της στο δίκτυο ΔΕΗ απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Ν.2773/99 και 3426/05) καθώς και η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.

Γ.   Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) μιας εργοταξιακής παροχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1.   Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή σχετικού πολεοδομικού εγγράφου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία με την ειδική σφραγίδα για τη ΔΕΗ (Ν. 1512/1985, Ν. 2242/1994, Εγκύκλιος 61/1985 κλπ), εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε κατά το στάδιο Α’.

2.   Αντίγραφο Συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου Υ/Σ με τη ΔΕΗ, στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

3.   Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν. 4483/1965  &  Ν. 2302/1995).

4.   Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν.1080/80 και Ν.2130/93).
5.    Έγγραφο εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Ν.3426/05 και Κώδικας Προμήθειας Η/Ε Υπ. Απόφ. 4524/01)

Η διάρκεια ισχύος της εργοταξιακής παροχής είναι το πολύ 2 χρόνια  από τότε που επικύρωσε  η Πολεοδομία  την Οικοδομική Άδεια και εφόσον δεν έληξε η ισχύς της. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ισχύος της εργοταξιακής παροχής κάθε φορά το πολύ για δύο έτη, μετά από σχετική έγκριση της Πολεοδομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης.

 

Πηγή:ΔΕΔΔΗΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση