Πολυκατοικία

Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1  Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)

2.  Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

3. Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500 m3 ή Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη ή μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500 m3 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.

4. Τοπογραφικό οικοπέδου και κάτοψη διάταξης μετρητών (υπογείου και ισογείου) για πάνω από 3 μετρητές, με σφραγίδα και υπογραφή του μηχανικού, όπου απαιτείται.

5. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης του ανελκυστήρα όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).

Β.   Για την κατασκευή του συνόλου των παροχών μιας πολυκατοικίας και τη σύνδεσή τους στο δίκτυο ΔΕΗ απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Ν.2773/99 και 3426/05) καθώς και η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.

Γ.   Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) κάθε διαμερίσματος καθώς και των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας, απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών :

1.   Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή σχετικού πολεοδομικού εγγράφου θεωρημένο από την αρμόδια 
      Πολεοδομία με την ειδική σφραγίδα για τη ΔΕΗ (Ν. 1512/1985, Ν. 2242/1994, Εγκύκλιος 
      61/1985 κλπ), εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε κατά το στάδιο Α’.

2.   Αντίγραφο Συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου Υ/Σ με τη ΔΕΗ, στην περίπτωση που
      υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

3.   Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν. 4483/1965  &  Ν. 
      2302/1995).

4.   Έγκριση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα :

    4.1  Θεώρηση της ΥΔΕ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου εάν η οικοδομική 
          άδεια έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1994.

    4.2  Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου εάν η οικοδομική άδεια έχει 
          εκδοθεί μετά την 31.12.1994 (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ. 1342/27.12.1996).

    4.3  Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης έναρξης ή εγκαταστάσεων εσωτερικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για 
           ακίνητα, που ανεγείρονται από Επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών (φυσικά ή
           νομικά πρόσωπα) εάν η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μετά την 01.01.2006 (Ν.3610/2007 και
           Εγκύκλιος Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1008/2008).

5.   Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν.1080/80 και Ν.2130/93). 

Τα υπ’ αριθμ. 1, 2 και 4.3 δικαιολογητικά προσκομίζονται εφάπαξ πριν τη σύνδεση της πρώτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύουν για το σύνολο των παροχών της πολυκατοικίας.

6.   Έγγραφο εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Ν.3426/05 και Κώδικας Προμήθειας Η/Ε Υπ. Απόφ. 4524/01).

Ειδικά, για την περίπτωση ηλεκτροδότησης ανελκυστήρα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. 1.Προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Νομαρχία (ΚΥΑ Οικ.Φ.9.2/29362/1957/21.12.2005).
  2. 2.Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ανελκυστήρων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης.

 

Πηγή:ΔΕΔΔΗΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση