Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Βασικές Προϋποθέσεις

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

    1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

    2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

    3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο

    4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για

        κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται

        υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 05.01.12, στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.400 kWh

Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 22.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 35% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 05.01.12 στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11 εκάστοτε έτους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.400 kWh

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 22.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.600 kWh. 

 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου

Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:

Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)

Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

 

Ρυθμίσεις για διευκόλυνση εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.)

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και τη διευκόλυνση των υποψηφίων για ένταξή τους σ΄αυτό, στην περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος, η ΔΕΗ ΑΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Το ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20 ευρώ και θα επιμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωσή τους στους επόμενους λογαριασμούς.

Στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού. 

 

Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Η Πολιτεία με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών.

Σε ποιες ευπαθείς ομάδες χορηγείται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται με προϋποθέσεις στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική τους

δήλωση:

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ δηλ. άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων

ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11 εκάστοτε έτους και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων      

Ποιες οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

    Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η παροχή ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία

Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της  συζύγου

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων.

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία

κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.400 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης

πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.400 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης

γίνεται με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που

ισχύει σήμερα.

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟI

    Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η παροχή ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία

Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της  συζύγου

Ο αιτών είναι τρίτεκνος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων.

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία

κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.600 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης

πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.600 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης γίνεται

με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που ισχύει σήμερα.

3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

    Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία

Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της  συζύγου

Ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω

To ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία (67% και άνω) που δηλώνονται.

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία

κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.600 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης

πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.600 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης

γίνεται με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που ισχύει σήμερα.

4. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

    Χορηγείται εφόσον ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η παροχή ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία,

Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της  συζύγου

Ο αιτών είναι άνεργος για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στις 30/11 εκάστοτε έτους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των μισθωτών-συνταξιούχων (δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας).

Οι τιμές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία

κατανάλωση ημέρας είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη ή ίση με 1.400 kWh. Το τμήμα της κατανάλωσης

πάνω από τις 800 kWh και μέχρι τις 1.400 kWh τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Στην περίπτωση που η 4μηνιαία κατανάλωση είναι εκτός των ορίων αυτών η τιμολόγηση της κατανάλωσης

γίνεται με το υφιστάμενο οικιακό τιμολόγιο που ισχύει σήμερα.

Είμαι δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, αλλά η παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας μου δεν είναι στο όνομά μου, τι πρέπει να κάνω;

Για τις περιπτώσεις συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση δεν απαιτείται αλλαγή ονόματος στο

λογαριασμό ρεύματος από τον ένα σύζυγο στον άλλο, ανεξαρτήτως ποιος από τους δύο είναι ο δικαιούχος.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο,

πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή ονόματος των λογαριασμών ρεύματος

της κύριας κατοικίας σας, έτσι ώστε αυτοί να εκδίδονται στο όνομά σας. Στην περίπτωση που είστε πελάτης του

προμηθευτή ΔΕΗ, τότε μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ

για την υπογραφή νέου συμβολαίου στο όνομά σας και να έχετε μαζί σας:    

Έναν παλαιότερο λογαριασμό ή να ξέρετε τον αριθμό της παροχής της οικίας σας

Την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας και του/της συζύγου σας (από δημόσιο έγγραφο)

Αναφορικά με την προκαταβολή έναντι κατανάλωσης διευκρινίζεται ότι:

 Στην περίπτωση αλλαγής ονόματος στο λογαριασμό μεταξύ μελών της ιδίας οικογένειας, θα μεταφέρεται η προκαταβολή από τον προηγούμενο στο νέο πελάτη χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86) στην οποία θα αποδεικνύεται η σχέση συγγενείας και το μόνιμο της κατοικίας.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται προκαταβολή, αυτή δεν θα καταβάλλεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Επιπλέον το ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20€ και θα επιμερίζεται σε 6 ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωση τους στους επόμενους λογαριασμούς

Όταν δύο άτομα κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, σε ποιο όνομα πρέπει να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος;

Μεταξύ συζύγων που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο άτομα, οπότε, ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να εκδίδεται σε οποιοδήποτε

από τα δυο ονόματα.

Που μπορώ να καταθέσω αίτηση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται :

ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (Διαχειριστής Δικτύου ή Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) στο www.dei.gr. Αποτελεί τον ποιο εύκολο τρόπο για την αποφυγή καθυστερήσεων, ουρών αναμονής κλπ.

Τηλεφωνικά στο 210-9298000 (αστική χρέωση) για τους πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ 

 i.      Δευτέρα έως Παρασκευή         : 8πμ-10μμ

 ii.      Σάββατο                                : 8πμ-3μμ

Στα Καταστήματα της ΔΕΗ γίνεται μόνον διανομή ενημερωτικού εντύπου σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό

Τιμολόγιο και  παρέχονται σχετικές πληροφορίες. Πληροφορίες παρέχονται επίσης και στο τηλέφωνο 210-9298000

(αστική χρέωση).

Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 1/10 μέχρι και 15/12 κάθε έτους. Αιτήσεις θα υποβάλλονται και μετά το ανωτέρω

διάστημα και καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστοτε έτους. Καθώς όμως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορεί

να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο,

θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Ειδικά για τους ανέργους, στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την παρέλευση του παραπάνω

χρονικού διαστήματος πρέπει να έχουν συμπληρώσει 12 συνεχείς μήνες ανεργίας την τελευταία εργάσιμη

μέρα του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

Τι πρέπει να γνωρίζω για να μπορέσω να καταθέσω αίτηση χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

 Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητο:

να έχετε έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος στο όνομα σας

να γνωρίζετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (αναγράφονται στο δεύτερο φύλλο του λογαριασμού ρεύματος)

να γνωρίζετε τα στοιχεία κύριας κατοικίας σας (ακριβή διεύθυνση ακινήτου)

να γνωρίζετε τα προσωπικά στοιχεία σας

 - αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου

-  ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου (εφόσον είναι έγγαμος)

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα μου χορηγηθεί απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης;

Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν χορηγείται απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση προωθείται

από τους Διαχειριστές του Δικτύου στους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) για έλεγχο στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων, οι αρμόδιοι φορείς θα ενημερώνουν τους Διαχειριστές

Δικτύου εάν οι αιτούντες πληρούν ή μη τις σχετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Στη συνέχεια οι Διαχειριστές του Δικτύου θα ενημερώνουν τους Προμηθευτές για την έναρξη χορήγησης ή μη του

Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Από πότε θα έχει εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στους λογαριασμούς ρεύματος της οικίας;

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ξεκινά από 1 Ιανουαρίου κάθε έτους,  εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των

στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ). Συνεπώς θα έχει εφαρμογή στους εκκαθαριστικούς

λογαριασμούς που θα εκδοθούν από 01/01 κάθε έτους για το σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης, ανεξάρτητα

δηλ. εάν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός αφορά και διάστημα πριν την 01/01.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται ανεξάρτητα του συνολικού ύψους 4μηνιαίας κατανάλωσής μου;

Όχι. Ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας υπάρχει συγκεκριμένο όριο στο ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης για να

δικαιούστε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Τα όρια αυτά εμφανίζονται αναλυτικά στις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ανά κατηγορία.

Έχω νυχτερινό τιμολόγιο. Για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της 4μηνιαίας κατανάλωσης (ημερήσια & νυχτερινή);

Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνον στην ημερήσια κατανάλωση και ως εκ τούτου

δεν λαμβάνεται υπόψη η νυχτερινή σας κατανάλωση στο ανώτατο όριο 4μηνιαίας κατανάλωσής σας ανά ευπαθή ομάδα.

Τι θα συμβεί εάν σε ένα τετράμηνο υπερβώ το όριο κατανάλωσης που ορίζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

 

Εφόσον είστε δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και κάποιο τετράμηνο υπερβείτε το όριο κατανάλωσης

της κατηγορίας σας, τότε για το 4μηνο αυτό δεν θα σας χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και θα

εφαρμοστεί ο τιμοκατάλογος που ισχύει σύμφωνα με το ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσής σας, δηλ. με

το οικιακό τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά.

Μπορώ να ζητήσω το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και για την εξοχική μου κατοικία;

Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται αυστηρά στην κύρια

κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται καθ’ έτος στην φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί

να χορηγηθεί στην εξοχική κατοικία.

Την αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να την υποβάλω κάθε χρόνο;

Εφόσον σας έχει χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για ένα χρόνο, συνεχίζει να σας χορηγείται αυτόματα

και για το επόμενο έτος, οπότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί

κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής αίτησης τότε αυτό θα πρέπει να δηλωθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν

κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν είστε

πλέον δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του. 

 

Ποιο είναι το ποσό που θα επωφεληθώ από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ι

Για τις ευπαθείς ομάδες α) άτομα με χαμηλό εισόδημα και β) τρίτεκνοι, θα υπάρχει μία μείωση της τάξεως του 30% επί της

τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (οικιακού τιμολογίου) που ισχύει από 05/1/2012 και για κατανάλωση μέχρι και τις 800 kWh.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙ

Για τις ευπαθείς ομάδες α) μακροχρόνια άνεργοι και β) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, θα υπάρχει μία μείωση της

τάξεως του 35% επί της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (οικιακού τιμολογίου) που ισχύει από 05/01/2012 και για κατανάλωση

μέχρι και τις 800 kWh.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται από όλους τους προμηθευτές ή μόνον από τον Προμηθευτή ΔΕΗ;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται από όλους τους Προμηθευτές σε πελάτες τους που πληρούν τις προϋποθέσεις

ένταξής του, όπως αναλύονται στις υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 

Αποφάσεις  του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Έχω πολυτεκνικό τιμολόγιο, δικαιούμαι και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Καταρχήν δεν είναι δυνατό να χορηγηθούν δύο ειδικά τιμολόγια σε ένα δικαιούχο. Ακόμα όμως και εάν

είστε δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, σε κάθε περίπτωση δεν σας συμφέρει γιατί

το Πολυτεκνικό Τιμολόγιο είναι φθηνότερο από το Κοινωνικό.

Εάν μετακομίσω, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται αυτόματα στη νέα μου κατοικία;

Όχι, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και αφού έχει γίνει

εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης στη νέα σας διεύθυνση.

*υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του Δικτύου και Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

 

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται :

-  ηλεκτρονικά

-  Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ):

i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ.

ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.

Τιμοκατάλογος

001

002

003

004

 

 Πηγή:ΔΕΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση