Αντίγραφο άδειας οδήγησης

Προϋποθέσεις για αντίγραφο άδειας οδήγησης:

Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Αρμόδια Υπηρεσία για αντίγραφο άδειας οδήγησης:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 9,02 €.
 4. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 5. Παράβολο των 30 € από Εθνική Τράπεζα για πρώτη φορά και των 60 € για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π.
 6. 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 7. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8. Φάκελος.

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € (δείτε την ανανέωση άδειας οδήγησης).
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης πρέπει να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 2. Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 3. Παράβολο δημόσιου ταμείου των 9,02 €.
 4. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
 5. Η φθαρμένη άδεια οδήγησης.
 6. 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 7. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8. Φάκελος.

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € (δείτε την ανανέωση άδειας οδήγησης).
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης πρέπει να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info