ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΑΞΙ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο :
« Είμαι μόνιμος κάτοικος . . . . . . . . . . . . . . . . και δεν έχω υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Δεν υπηρετώ σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα. ( Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οργανισμούς επιχείρησης, Τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν έχω εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ. Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ταξί.»
2. (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
3. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας
4. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου των 30 €
5. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την Υπηρεσία.
6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

 Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική, χρειάζεται:
α) Πιστοποιητικά υγείας ( παθολόγου και οφθαλμίατρου ) που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Για την χορήγησή τους χρειάζεται ένα παράβολο 90 € από Εθνική Τράπεζα και να επιδείξετε στους Ιατρούς απολυτήριο στρατού ή αναβολή και τις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:
1.Γενική αίματος, 2.Ουρίας, 3.Σακχάρου, 4.Ακτινογραφία Θώρακος, 5.Καρδιογράφημα και το βιβλιάριο ασθενίας.
β) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου των 6 €
γ) Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση της νέας άδεια οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας)
δ) Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδεια οδήγησης.
ε) Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :
« Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως »
« Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου »
« Πρώτες βοήθειες »
« Τοπικά θέματα »

Τα ερωτηματολόγια για τα παραπάνω θέματα διατίθεται από την Υπηρεσία με την κατάθεση των δικαιολογητικών και παράβολο 3 €.
Η ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ έχει πενταετή ισχύ.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΑΞΙ

Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά για ανανέωση:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
2. (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
3. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας
4. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου των 30 € (Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της το παράβολο είναι πενταπλάσιο 150 €,
ενώ αν παρέλθει διετία από την λήξη της θα υποστείτε την διαδικασία αρχικής χορήγησης, εκ νέου δικαιολογητικά, εξετάσεις κλπ)
5. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την Υπηρεσία.
6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
7. Ειδική άδεια οδήγησης Ταξί και φωτοτυπία αυτής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
1. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και εξουσιοδότηση.
2.Κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδειας οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΑΞΙ (σε άλλο νομό)

Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά για ανανέωση:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Παράβολο των 30,00 € από την ΔΟΥ.
5. Ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ (σε ισχύ) και φωτοτυπία αυτής.
6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
1. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και εξουσιοδότηση.
2.Κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδειας οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info