ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή Φ.Ι.Χ Ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Αίτηση που χορηγείται από την υπηρεσία που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά.

2.      Αδεια κυκλοφορίας.

3.      Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την καταβολή των απαιτούμενων δόσεων τελών κυκλοφορίας και λοιπών επιβαρύνσεων  ( Μόνο για τα Φ.Ι.Χ & Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα ) .

4.      Τέλος Αδείας  από τις τράπεζες Alpha Bank ή  Εθνική ή Εμπορική ή Πειραιώς ή Συνεταιριστική  75 € για Ε.Ι.Χ & Φ.Ι.Χ αυτοκίνητα , 100 €  για Ε.Δ.Χ & Φ.Δ.Χ  και 9 € για μοτοσικλέτες.

5.      Επιθεώρηση του οχήματος στην Υπηρεσία Μεταφορών ,μόνο στην περίπτωση που έγινε αλλαγή κινητήρα σε Φ.Ι.Χ αυτοκίνητο μικτού βάρους πάνω απο 4 τόνους, Ε.Δ.Χ και Φ.Δ.Χ .

6.      Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα ή  απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το πέρασμα του κινητήρα.

7.      Βεβαίωση απο την εφορία για το επάγγελμα ή βεβαίωση απο την Δ/νση Γεωργίας για τα επαγγελματικά και αγροτικά αντίστοιχα.

8.      Υπεύθυνη δήλωση  μηχανολόγου μηχανικού ή Πτυχιούχου μηχανικού Τ.Ε (ελεύθερου       επαγγελματία )   με  αποτύπωμα  αριθμού  πλαισίου  αυτοκινήτου  και   κινητήρα που θα αναφέρει τα παρακάτω
Δηλώνω ότι : α) Στο επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ………….
………………. εργοστασίου κατασκευής ………………….…  τύπου  ……………………
αριθμού  πλαισίου …………………………………αρχικού κινητήρα ………………………
με κυβισμό ……………. και πραγματική ισχύς ……………………..  έγινε αντικατάσταση
του κινητήρα του με άλλο με αριθμό ………………………… διαμέτρου ………………….
διαδρομής ………………. κυβισμού …………… πραγματικής ισχύς ……………………..
στο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων …………………………..  που λειτουργεί νόμιμα.
β) Ο νέος κινητήρας πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1ε, 1β, και 1γ ( ή εναλ
λακτικά αντί των 1β και 1γ της 1δ ) της με αριθμό 14781/1051/90 απόφασης του Υ.Μ.Ε
γ) Είναι τεχνικά δυνατή ,  ασφαλής και  λειτουργικά  ορθή ,  σύμφωνα  με  τις  ανάλογες
προδιαγραφές και  τους  κανόνες  της  τέχνης ,  τοποθέτηση  και  συνεργασία  του νέου
κινητήρα με τα υπόλοιπα συστήματα του αυτοκινήτου.
δ) Τα σταθερά  χαρακτηριστικά  που  είναι  δηλωτικά  του  τύπου  κινητήρα και σε ποιό
μέρος του αυτοκινήτου υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη.
ε) Ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα είναι …….. cm3 , δηλαδή διαφέρει κατά ………%

( < 25 % ) από το παλαιό κινητήρα και η πραγματική ισχύς …… PS  , δηλαδή διαφέρει

κατά  ………% ( < 25 % ) από το παλαιό κινητήρα ( αυτά δηλώνονται στην περίπτωση
που ο νέος κινητήρας δεν προβλέπεται σαν εναλλακτικός  στην  τεχνική   βιβλιογραφία
του εργοστασίου κατασκευής.

9.      Για κινητήρες άνευ αριθμού μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 Μηχανολόγου Υπομηχανικού ή Μηχανικού στην οποία θα δηλώνεται ότι : Ο κινητήρας ο οποίος είναι τοποθετημένος στον αριθμό πλαισίου …………………….. αυτοκίνητο ή φορτηγό ή μοτοσικλέτα ,  δε φέρει ούτε στοιχεία αναγνώρισης του τύπου , ούτε τον αριθμό σειράς κατασκευής του, ανοίχθηκε ,  μετρήθηκε και βρέθηκε  με διάμετρο ………………. διαδρομή ………………. και κυλινδρισμό ………………. Στον κορμό του κινητήρα χαράχθηκε ο αριθμός ………………….. ο οποίος αποτελεί τον ενδεικτικό αριθμό αναγνώρισης του και ο οποίος έχει αποτυπωθεί στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση του.

 


 

icon Υπευθυνη Δηλωση

 

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info