Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να ασκεί επάγγελμα ή επιχείρηση με τέτοιο μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου αυτής της κατηγορίας.

● Να κατέχει κατά κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας φορτηγό αυτοκίνητο μικτού βάρους πάνω από 4 τόνους.

● Τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της επιχείρησης κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ύψους 2.935 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο μικτού βάρους (χορηγείται οριστική άδεια). Για νεοσύστατες επιχειρήσεις να είναι 1.174 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο μικτού βάρους. Για μελισσοκόμους, για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 8 τόνους δεν απαιτούνται ακαθάριστα έσοδα.

● Να προσκομίσει το αυτοκίνητο για επιθεώρηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος

● Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. σχετικά με το χρόνο έναρξης του αντικειμένου εργασίας και τα ακαθάριστα έσοδα. [Για την περίπτωση ανανέωσης υπάρχουσας άδειας κυκλοφορίας οχήματος (λόγω μεταβολής των κύριων χαρακτηριστικών του), αλλαγής έδρας, επωνυμίας κλπ της επιχείρησης διαφοροποιείται το εν λόγω δικαιολογητικό.]

● Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 τεχνίτη για εγκατάσταση ταχογράφου

● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ για μεταχειρισμένο όχημα

● Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για νέο όχημα)

● Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας, υπεραξίας, κλπ.

● Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος (π.χ. βεβαίωση του Υπ. Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων κλπ)

● Έγκριση τύπου για τα καινούργια οχήματα

● Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Ν.Α. για αναγκαιότητα του αυτοκινήτου από την επιχείρηση (Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον συμφωνεί ο πολίτης)

● Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της εγκυκλίου 3000/203/30-1-95 εγκυκλίου ΥΜΕ και δήλωση κατόχου για περιοριστή ταχύτητας για φορτηγά με μικτό βάρος πάνω από 12 τόνους.

● Βεβαίωση σύμφωνα με τη Ν.Α. 32500/1562/2003 για την ύπαρξη ABS για μεταχειρισμένα εξωτερικού με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους.

● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)

● Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή έντυπο κατάλογο εργοστασίου για μεταχειρισμένο που ταξινομείται πρώτη φορά.

● Μισθωτήριο για επιχειρήσεις εμπορίας.

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

Το κόστος εξαρτάται από τα στοιχεία του οχήματος (ανοικτό ή κλειστό, μικτό βάρος κλπ.)

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info