Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να είναι Ελληνικής υπηκοότητας ή υπηκοότητας κράτους - μέλους της Ε.Ε.

● Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

● Ειδικά για τα Φ.Δ.Χ. μέχρι 6 τόνων ο αγοραστής αντί της κατοχής της άδειας άσκησης επαγγέλματος μπορεί να είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής ή επαγγελματίας οδηγός.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος.

● Δελτίο ταυτότητος πωλητή και αγοραστή (επίδειξη).

● Πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.

● Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού ή απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή μελών της μεταφορικής επιχείρησης για την έγκριση της μεταβίβασης του Φ.Δ.Χ. και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή στην οποία δηλώνει ότι θα προσκομίσει το σχέδιο τροποποίησης καταστατικού για έγκριση (Απαιτείται για μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. ενταγμένων σε μεταφορική επιχείρηση)

● Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) του αυτοκινήτου στην περίπτωση που αυτή είχε παρακρατηθεί.

● Φύλλο υπεραξίας εμπορεύματος και αδείας από Δ.O.Y

● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).

● 'Αδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα του αγοραστή (Απαιτείται για Φ.Δ.Χ. μικτού βάρους άνω των 6 τόνων)

● Βεβαίωση νομιμότητας κυκλοφορίας του Φ.Δ.Χ. από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

● Βεβαίωση Τ.Σ.Α. πωλητή περί μη οφειλομένων εισφορών

● Βεβαίωση Ι.Κ.Α. για τον αγοραστή από την οποία να προκύπτουν 120 ημερομίσθια ως οδηγός κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη μεταβίβαση (αν ο αγοραστής είναι επαγγελματίας οδηγός) ή βεβαίωση Τ.Σ.Α. (αν ο αγοραστής είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής) (Απαιτείται για Φ.Δ.Χ. μικτού βάρους μέχρι 6.000 χιλ/μα)

● Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι τα τελευταία πέντε (5) χρόνια ο πωλητής δεν ασκεί άλλο επάγγελμα πλην του εκμεταλλευτή Φ.Δ.Χ. (Απαιτείται αν το Φ.Δ.Χ. κυκλοφορεί με τις διατάξεις του Ν. 1073/80 και αν είναι η πρώτη μεταβίβαση)

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info