Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., αξίας 100 ευρώ (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου.

● Πιστοποιητικό TΣA

● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από KTEO (για μεταχειρισμένα).

● 'Αδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών (φωτοαντίγραφο).

● Πρακτικό επιθεώρησης του αυτοκινήτου (νέου).

● Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

● Για καινούργια λεωφορεία απαιτείται έγκριση τύπου. Για τα μεταχειρισμένα, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας, σχεδιάγραμμα, μελέτη, σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις.

● Καταστατικό (όταν πρόκειται για εταιρεία).

● Πιστοποιητικό ταξινόμησης (τελωνισμού) όταν πρόκειται για καινούργιο λεωφορείο ή μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία.

● Ξένη άδεια κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία.

● Ταχογράφο σε περίπτωση πρώτης ταξινόμησης

● Πράξη αποχαρακτηρισμού του αντικαθιστώμενου λεωφορείου

● Υπεύθυνη δήλωση τεχνίτη εγκατάστασης περιοριστή ταχύτητας, για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του, για λεωφορεία μικτού βάρους πάνω από 10000 χιλ/μα.

● Βεβαίωση από εργοστάσιο κατασκευής, ή γενικό αντιπρόσωπο χώρα προέλευσης ή της χώρας μας για την ύπαρξη ABS (Απαιτείται μόνο για μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού με μικτό βάρος πάνω από 3.500 χιλ/μα, αν δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας).

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

100 ευρώ

Διάρκεια ισχύος

Για αόριστο χρόνο.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info