Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου.

● Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

● Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

● Αστυνομική ταυτότητα(επίδειξη).

● Έγκριση τύπου ή ξένη άδεια κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία, σχεδιάγραμμα, μελέτη σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις.

● Ζυγολόγια ολικού απόβαρου και απόβαρου οπ. άξονα σε περίπτωση αλλαγής κινητήρα.

● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους άδειας οχήματος, από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., αξίας 75 ευρώ (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών).

● Πρακτικό Επιθεώρησης μόνο όταν πρόκειται για λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία.

● Πιστοποιητικό ταξινόμησης (τελωνισμού) όταν πρόκειται για καινούργιο λεωφορείο ή μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία.

● Δήλωση υπεύθυνου τεχνίτη για την εγκατάσταση ταχογράφου, για οχήματα πάνω από 3.500 χιλ/μα.

● Υπεύθυνη δήλωση τεχνίτη εγκατάστασης περιοριστή ταχύτητας, για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του, για λεωφορεία μικτού βάρους πάνω από 10.000 χιλ/μα

● Βεβαίωση από εργοστάσιο κατασκευής, ή γενικό αντιπρόσωπο χώρας προέλευσης ή της χώρας μας για την ύπαρξη ABS (Απαιτείται μόνο για μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού με μικτό βάρος πάνω από 3.500 χιλ/μα, αν δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας).

Παρατηρήσεις:

Εάν είναι ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ιερές μονές και σύλλογοι που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφύγουν, προκειμένου να πληροφορηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

Διάρκεια ισχύος

Για αόριστο χρόνο

Σημείωση

Όταν υπάρχει αλλαγή κινητήρα ή αμαξώματος επιπρόσθετα ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία της αλλαγής.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info