ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διαδικaσία που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στους νομούς της χώρας όπου δεν λειτουργούν μονάδες ανακύκλωσης οχημάτων.

Στους νομούς της χώρας όπου λειτουργούν μονάσδες ανακύκλωσης (δες και στο  παράδοση των οχημάτων στις μονάδες ανακύκλωσης είναι υποχρεωτική. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας (Ε.Δ.Ο.Ε) στο τηλέφωνο 210-6899039 και στη διεύθυνση www.edoe.gr

 

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να είναι κύριος του οχήματος προκειμένου να το διαγράψει.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● 'Αδεια κυκλοφορίας

● Κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση αστυνομικού τμήματος)

● Εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ., ΤΡ. Φ.Ι.Χ. απαιτείται και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας

● Βεβαίωση του ΟΔΔΥ, αν το αυτοκίνητο έχει παραδοθεί σε αυτόν ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι το αυτοκίνητο έχει οριστικά εξαχθεί στο εξωτερικό ή ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί σε κοινόχρηστο χώρο. Στην υπεύθυνη δήλωση θ' αναφέρεται και η ακριβής διεύθυνση φύλαξης του οχήματος. Η διεύθυνση αυτή δεν πρέπει να είναι κοινόχρηστος χώρος (πλατεία, δρόμος, κλπ)

● Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την οριστική διαγραφή του οχήματος.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info