Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να είναι αντιπρόσωπος - εισαγωγέας ή έμπορος αυτοκινήτων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την εγγραφή και το αντικείμενο εργασιών της ενδιαφερόμενης επιχείρησης

● Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 18 ΕΥΡΩ

● Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό πωληθέντων αυτοκινήτων (ανάριθμων) κατά το προηγούμενο ή το τρέχον οικονομικό Έτος

● Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την καταβολή τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας 95,5 ΕΥΡΩ

● Επιστολή Τραπέζης/Πιστοποιητικό Τελωνείου εισαγωγής για τον αριθμό των εισαχθέντων αυτοκινήτων κατά το προηγούμενο ή τρέχον έτος (προκειμένου για αντιπρόσωπο/εισαγωγέα) ή το προηγούμενο έτος για τους εμπόρους μη αντιπροσώπους εισαγωγείς.

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

113,5 ευρώ

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info