Η διαδικασία και το αντίστοιχο έντυπό της είναι υπό αναθεώρηση σύμφωνα με τον νόμο 4070/2012 («Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄82). Οι νέες ρυθμίσεις βρίσκονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ , άρθρα 82-112, ««Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων» του προαναφερθέντος νόμου.

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info