• Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 90 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος
 • Κόστος: Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους
 • Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ 52424/8501/09-11-11, Π.Δ. 455/76 όπως ισχύει

Περιγραφή
Εγκατάσταση που περιλαμβάνει στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιείται για στάθμευση, ολική ή μερική διημέρευση και διανυκτέρευση οχημάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων-εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο πλυντήριο ή αντλίες υγρών καυσίμων ή η χωρητικότητα του σταθμού είναι μεγαλύτερη από 200 θέσεις.
 • Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου
  Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του αρμόδιου Δήμου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.
 • Βεβαίωση Δ.Μ.Ε.Ο. για σταθμούς μεγάλου μεγέθους
  Ειδικά για σταθμούς μεγάλου μεγέθους απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Δ.Μ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 • Βεβαίωση χρήσης γής
  Βεβαίωση χρήσης γής από την Οικεία Πολεοδομική Αρχή
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Αδεια Οικοδομής από την Οικεία Πολεοδομία
 • (Για την άδεια Λειτουργίας) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
  (Για την άδεια Λειτουργίας) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • (Για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του επιβλέποντος μηχανικού
  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά τον νόμο μηχανικού "ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του π.δ. 455/76 όπως ισχύει.
 • Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
  Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός (σε νεοαναγειρόμενο κτίριο)
 • Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη του σταθμού.
  Κάτοψη του σταθμού σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 στα οποία να φαίνονται οι κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού , τα σημεία πρόσβασης. Στην κάτοψη θα πρέπει να φαίνεται η κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας σε τρία αντίγραφα.
 • Μελέτη μηχανικού
  Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα, εφόσον είναι υπόγειοι όροφοι
 • Παράβολα
  Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους
 • Σχέδιο Πρόσοψης κτιρίου
  Σχέδιο Πρόσοψης κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
 • Σχέδιο Τομής κτιρίου
  Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:
 • Τεχνική έκθεση
  Τεχνική έκθεση
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα
  Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα

Προϋποθέσεις

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίου στάθμευσης από τις χρήσεις γης (πολεοδομία)2.Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού3.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/864.Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Π.Δ. 455/76 όπως αυτό σήμερα ισχύει.5.Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Διαδικασία

Βήμα 1: Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά)

Βήμα 2: Γίνεται αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας για έλεγχο

Βήμα 3: Έλεγχος των δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας

Βήμα 4: Αυτοψία από αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας

Βήμα 5: Έκδοση Άδειας Ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας

Βήμα 6: Αίτηση για άδεια λειτουργίας (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά

Βήμα 7: Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας στην Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας

Βήμα 8: Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Μεταφορών

Βήμα 9: Έκδοση Άδειας λειτουργίας

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info