Αρμόδια Υπηρεσία

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας

Προϋποθέσεις

● Να έχει άδεια λειτουργίας συνεργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/85 και του Π.Δ. 78/88, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/91 και ειδικότερα: α) για χορήγηση ΚΕΚ σε βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 1, αρθ. 13, Π.Δ. 78/88, β) για χορήγηση ΚΕΚ σε πετρελαιοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 4, αρθ. 13, Π.Δ. 78/88, γ) για χορήγηση ΚΕΚ μόνο σε βενζινοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 5 ή της παρ. 2, αρθ. 13, Π.Δ. 78/88, δ) για χορήγηση ΚΕΚ σε βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 14, αρθ. 13 του Π.Δ. 78/88.

● Ο υπεύθυνος του συνεργείου να έχει την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Ν. 1575/85.

● Για χορήγηση ΚΕΚ σε βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα οχήματα να διαθέτουν πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού τους και αναλυτή καυσαερίων τουλάχιστον για CO, CO2, HC, συντελεστή λ και όργανο μέτρησης των στροφών του κινητήρα. Για χορήγηση ΚΕΚ σε πετρελαιοκίνητα οχήματα να διαθέτουν πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού τους και όργανο ελέγχου καυσαερίων για τη μέτρηση του καπνού στα καυσαέρια

● Όλα τα όργανα ελέγχου του σημείου (3) να έχουν έγκριση τύπου από αρμόδια αρχή χώρας μέλους της Ε.Ε.

● Το συνεργείο να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/88 σε ότι αφορά τον αερισμό και να έχει σύστημα ανυψώσεως του οχήματος προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξατμίσεως

● Το συνεργείο να είναι εξοπλισμένο με συλλέκτη δεδομένων για την καταγραφή των οχημάτων στα οποία χορηγείται ΚΕΚ

● Να έχει λάβει χώρα επιθεώρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του συνεργείου από τεχνικούς υπαλλήλους των αρμοδίων περιφερειακών Υπηρεσιών και Κ.Τ.Ε.Ο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου

● Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπευθύνου του συνεργείου

● Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας στην οποία θα δηλώνεται ότι το συνεργείο πληροί τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ, 1 της ΚΥΑ 103079/3712/1992 και αναλυτική περιγραφή αυτών

Παρατηρήσεις

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Κόστος

Διάρκεια ισχύος

Σημείωση

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info