Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

● Να έχει τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία) του άρθρου 3 του Ν 1575/85 (ΦΕΚ 207Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/03(ΦΕΚ 229 Α'), και όπως αυτά παρακάτω αναφέρονται.

● Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 (αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία και λιποταξία)

● Ως προϋπηρεσία σε όμοια εργασία θεωρείται για την εφαρμογή του Ν. 1575/85και Ν.3185/03 (ΦΕΚ 229 Α') :

1. Προκειμένου για τους πτυχιούχους και ο χρόνος της πρακτικής άσκησής τους σε αντίστοιχο συνεργείο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

2. Αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ

● Αίτηση - δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία

● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου

● Πιστοποιητικό Εργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5 & 6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/85 (θεωρημένο από τον επόπτη)

● Δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο (επίδειξη)

● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 29,50 ευρώ

ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει όλα τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής στην Ελλάδα

● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

● Πιστοποιητικό εργασίας (θεωρημένο από τον επόπτη Εργασίας για προϋπηρεσία στην Ελλάδα). Η προϋπηρεσία στο εξωτερικό απαιτεί πιστοποιητικό εργασίας με επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και θεώρηση από αρμόδια αρχή Κράτους έκδοσης (ΕΕ) ή επικύρωση

● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας με αντίστοιχο Ελληνικό τίτλο

● Παράβολο Δημοασίου ταμείου 29,50 ευρώ

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

29,50 ευρώ

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info