Αρμόδια Υπηρεσία

●Ο Τεχνικός έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη Χώρα μας διενεργείται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων).
●Τα Δημόσια ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχημάτων.
●Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν διενεργούν τεχνικό έλεγχο στα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των τρεισήμισι (3,5 τόνων) και τα λεωφορεία.
●Τηλεφωνικός Κατάλογος των Δημόσιων ΚΤΕΟ στον ΠΙΝΑΚΑ 3

 

Γενικά

1. Tα αυτοκίνητα προσκομίζονται για έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της αρμόδιας Yπηρεσίας K.T.E.O. ή της Δ/νσης Ο.Α.Π. για το N. Aττικής ή σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης '’δειας Kυκλοφορίας για καινούργια οχήματα ή σύμφωνα με την ημερομηνία επομένου ελέγχου που αναγράφεται στο Δ.T.E.
2. Η προσκόμιση του οχήματος στο ΚΤΕΟ γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο.
3. Ο κάτοχος του οχήματος πριν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να έχει εντοπίσει την θέση όπου είναι αποτυπωμένοι επάνω στο όχημα ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους αναγραφόμενους στην άδεια κυκλοφορίας. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε ο κάτοχος πρέπει πριν τη διενέργεια του ελέγχου στο ΚΤΕΟ, να αποτανθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τακτοποίηση του θέματος. Ειδικά για την περίπτωση του αριθμού κινητήρα δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα η αντικατάστασή του με άλλον ίδιου τύπου. Σ΄αυτή την περίπτωση ο τύπος του κινητήρα παραμένει ίδιος και διαφέρει μόνο ο αριθμός σειράς παραγωγής του. 
4. Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.
5. Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγή στα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2) πρέπει ο κάτοχός του πριν από τον τεχνικό έλεγχο (από το ΚΤΕΟ) να την νομιμοποιήσει με ενέργειές του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε το όχημα επαναπροσκομίζεται στο K.T.E.O. για επανέλεγχο εντός 20 ημερών και αφού ο κάτοχος του θα έχει επιδιορθώσει όλες τις σημειωθείσες ελλείψεις.
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν επικίνδυνες ελλείψεις, αφαιρούνται η '’δεια Kυκλοφορίας και οι Κρατικές Πινακίδες και το όχημα επιτρέπεται να μεταφερθεί μέχρι το συνεργείο επισκευών ή σε κάποιο χώρο για στάθμευση. O κάτοχος θα πρέπει με δική του ευθύνη να μεταφέρει το όχημα για επισκευή με ασφαλή για την οδική κυκλοφορία τρόπο. Tο αυτοκίνητο επαναπροσκομίζεται για έλεγχο μετά την επισκευή του και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, επιστρέφονται η '’δεια και οι Πινακίδες Kυκλοφορίας του.
8. Μετά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του:
-- Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και 
-- Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) εφόσον ο κάτοχος του οχήματος στερείται τέτοιας κάρτας. 
.

 

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

1. Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε. 
Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου ).
2. Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).
.

 

Διαδικασία

1. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί Κ.Τ.Ε.Ο. 
2. Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προβλέπονται αυστηρές ποινές.
3. Μέχρι είκοσι ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου του οχήματος του ο πολίτης τηλεφωνεί στο Κ.Τ.Ε.Ο. (στο τηλ. κέντρο 1525 για τα Δημόσια ΚΤΕΟ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) όπου κλείνει ραντεβού για έλεγχο.
4. Την καθορισμένη ημέρα και ώρα προσέρχεται με το όχημα στο Κ.Τ.Ε.Ο. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1). 
5. Μόνο για τα Δημόσια ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο επόμενος έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού στο ίδιο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: 
● Όταν το όχημα είναι εμπρόθεσμο δηλαδή για το χρονικό διάστημα τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.
● Όταν το όχημα είναι εκπρόθεσμο μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Όταν όμως το όχημα είναι εκπρόθεσμο πέραν των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών απαιτείται προηγουμένως ραντεβού στο τηλ. κέντρο 1525.

 

Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

Την ίδια ημέρα.

 

Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις:

1. Ένα (1) έτος για λεωφορεία, επιβατηγά Δ.Χ., ασθενοφόρα και φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3,5 τόνων.
2. Δύο (2) έτη για επιβατηγά Ι.Χ. και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.

 

 


ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Aπό το Υπουργείο Yποδομών Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνεται ότι τα ειδικά τέλη, που ισχύουν από τις 10 Ιουνίου 2011, για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, στα Δημόσια ΚΤΕΟ, ανάλογα με την κατηγορία τους και το είδος ελέγχου, είναι :

 

Εμπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:

 

·        Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 40 ευρώ

·        Για ασθενοφόρα => 52 ευρώ

·        Για νεκροφόρες => 40 ευρώ

·        Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 52 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 52 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 60 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 70 ευρώ

·        Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 60 ευρώ

·        Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 74 ευρώ

·        Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 40 ευρώ

·        Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 50 ευρώ

·        Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 74 ευρώ

 

 

  

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:


Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό τεχνικό έλεγχο καταβάλλεται αυξημένο ειδικό τέλος από αυτό που ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος. Πιο συγκεκριμένα:

 

α. Για εκπρόθεσμο μέχρι και 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, προσαξαύνεται κατά 50% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, ως εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 56 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 73 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 56 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 73 ευρώ

5.    Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 73 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 90 ευρώ

7.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 105 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 90 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 111 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 60 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 75 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 111 ευρώ

 

  

 

β. Για εκπρόθεσμο πέραν των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών και μέχρι των έξι ( 6 ) μηνών, το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, προσαξαύνεται κατά 100% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, ως εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 73 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 94 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 73 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 94 ευρώ

5.    Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 94 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 120 ευρώ

7.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 140 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 120 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 148 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 80 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 100 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 148 ευρώ

 

 

γ. Για εκπρόθεσμο πέραν των έξι ( 6 ) μηνών, το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, προσαξαύνεται κατά 200% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, ως εξής:

 

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 105 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 137 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 105 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 137 ευρώ

5.    Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 137 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 180 ευρώ

7.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 210 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 180 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 222 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 120 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 150 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 222 ευρώ

 

 

 

 

Εμπρόθεσμος Επανέλεγχος:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 9 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 11 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 9 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) =>11 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 11 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 15 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 17 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες =>15 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 18 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 10 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 12 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 18 ευρώ

 

  

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος:


Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία όχημα για επαναληπτικό θα καταβάλλει ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος που προσαξαύνεται κατά 100% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, ως εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 16 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 20 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 16 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 20 ευρώ

5.    Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 20 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 30 ευρώ

7.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 34 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 30 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 36 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 20 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 24 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 36 ευρώ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Όποιος προσκομίζει σε Δημόσιο ΚΤΕΟ όχημα μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό και προσκομίζεται εκπρόθεσμα :

 

α) Μέχρι των έξι ( 6 ) μηνών, το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, προσαξαύνεται κατά 50% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, ως εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 56 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 73 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 56 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 73 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 73 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 90 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 105 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 90 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 111 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 60 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 75 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 111 ευρώ

 

 

β) Πέραν των έξι ( 6 ) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών, το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, προσαξαύνεται κατά 100% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, ως εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 73 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 94 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 73 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 94 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 94 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 120 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 140 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 120 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 148 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 80 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 100 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 148 ευρώ

 

γ) Πέραν των δώδεκα (12) μηνών, το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, προσαξαύνεται κατά 200% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, ως εξής:

 

·        Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 105 ευρώ

·        Για ασθενοφόρα => 137 ευρώ

·        Για νεκροφόρες => 105 ευρώ

·        Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 137 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 137 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 180 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 210 ευρώ

·        Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 180 ευρώ

·        Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 222 ευρώ

·        Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 120 ευρώ

·        Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 150 ευρώ

·        Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 222 ευρώ

 

Σημειώνεται ότι 1) Δεν είναι υπόχρεοι καταβολής εκπρόθεσμου τέλους οι κάτοχοι των οχημάτων που μετά τον αρχικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις το όχημα προσκομίζεται εμπρόθεσμα σε επανέλεγχο. Μετά την παρέλευση 60 ημερών από τον αρχικό έλεγχο καταβάλλεται μόνο το τέλος αρχικού ελέγχου (Δημόσια ΚΤΕΟ) ή το αντίστοιχο που καθορίζεται από το ΙΚΤΕΟ. 2) Αφετηρία μέτρησης του χρόνου εκπρόθεσμης προσέλευσης στην παραπάνω περίπτωση είναι η 60η ημέρα από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου.

 

 

·       Κόστος Ελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ

 

Εμπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος και Επανέλεγχος: 
Το αντίτιμο για τη διενέργεια εμπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου καθορίζεται ελεύθερα από τα ίδια τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναρτάται σε πινακίδα σε εμφανές σημείο του ΚΤΕΟ.

 

·        Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος : 
Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, εκτός από το καθορισμένο από αυτά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος ισόποσο με το επί πλέον ποσό που κατά κατηγορία οχήματος και είδος ελέγχου που καταβάλλεται και στα Δημόσια ΚΤΕΟ λόγω εκπροθέσμου, το επί πλέον καταβαλλόμενο ειδικό τέλος αποτελεί έσοδο του κρατικού προυπολογισμού.

 

 

α. Για εκπρόθεσμο μέχρι και 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες το επιπρόσθετο ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, που είναι προσαξαυξάμενο κατά 50% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ, που θα καταβληθεί επί πλέον στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, είναι το εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 16 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 21 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 16 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 21 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 21 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 30 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 35 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 30 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 37 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 20 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 25 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 37 ευρώ

 

 

β. Για εκπρόθεσμο πέραν των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών και μέχρι των έξι ( 6 ) μηνών, το επιπρόσθετο ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, που είναι προσαξαυξάμενο κατά 100% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ, που θα καταβληθεί επί πλέον στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, είναι το εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 33 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 42 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 33 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 42 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 42 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 60 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 70 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 60 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 74 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 40 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 50 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 74 ευρώ

 

 

γ. Για εκπρόθεσμο πέραν των έξι ( 6 ) μηνών, το επιπρόσθετο ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, που είναι προσαξαυξάμενο κατά 200% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ, που θα καταβληθεί επί πλέον στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, είναι το εξής:

 

 

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 65 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 85 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 65 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 85 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 85 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 120 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 140 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 120 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 148 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 80 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 100 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 148 ευρώ

  

 

 

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος:


Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, όχημα για επαναληπτικό θα καταβάλλει το επιπρόσθετο ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, που είναι προσαξαυξάμενο κατά 100% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ, που θα καταβληθεί επί πλέον στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, είναι το εξής:

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 7 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 9 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 7 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 9 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 9 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 15 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 17 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 15 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 18 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 10 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 12 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 18 ευρώ

 

 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   

Όποιος προσκομίζει σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ όχημα μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό και προσκομίζεται εκπρόθεσμα :

α) Μέχρι των έξι ( 6 ) μηνών, το επιπρόσθετο ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, που είναι προσαξαυξάμενο κατά 50% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ, που θα καταβληθεί επί πλέον στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, είναι το εξής:

 

1.     Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 16 ευρώ

2.     Για ασθενοφόρα => 21 ευρώ

3.     Για νεκροφόρες => 16 ευρώ

4.     Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 21 ευρώ

5.     Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 21 ευρώ

6.     Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 30 ευρώ

7.     Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 35 ευρώ

8.     Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 30 ευρώ

9.     Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 37 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 20 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 25 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 37 ευρώ

 

 

β) Πέραν των έξι ( 6 ) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών, το επιπρόσθετο ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, που είναι προσαξαυξάμενο κατά 100% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ, που θα καταβληθεί επί πλέον στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, είναι το εξής:

 

 

 

 

1.    Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 33 ευρώ

2.    Για ασθενοφόρα => 42 ευρώ

3.    Για νεκροφόρες => 33 ευρώ

4.    Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 42 ευρώ

5.   Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 42 ευρώ

6.    Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 60 ευρώ

7.   Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 70 ευρώ

8.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 60 ευρώ

9.    Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 74 ευρώ

10.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 40 ευρώ

11.Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 50 ευρώ

12.Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 74 ευρώ

 

 

γ) Πέραν των δώδεκα (12) μηνών, το επιπρόσθετο ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος, που είναι προσαξαυξάμενο κατά 200% του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ, που θα καταβληθεί επί πλέον στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, είναι το εξής:

 

·        Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 65 ευρώ

Για ασθενοφόρα => 85 ευρώ

·        Για νεκροφόρες => 65 ευρώ

·        Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 85 ευρώ

 

 

 

 

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 85 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 120 ευρώ

·        Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 140 ευρώ

·        Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 120 ευρώ

·        Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 148 ευρώ

·        Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 80 ευρώ

·        Για ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 100 ευρώ

·        Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 148 ευρώ

 

Σημειώνεται ότι 1) Δεν είναι υπόχρεοι καταβολής εκπρόθεσμου τέλους οι κάτοχοι των οχημάτων που μετά τον αρχικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις το όχημα προσκομίζεται εμπρόθεσμα σε επανέλεγχο. Μετά την παρέλευση 60 ημερών από τον αρχικό έλεγχο καταβάλλεται μόνο το τέλος αρχικού ελέγχου (Δημόσια ΚΤΕΟ) ή το αντίστοιχο που καθορίζεται από το ΙΚΤΕΟ.

2) Αφετηρία μέτρησης του χρόνου εκπρόθεσμης προσέλευσης στην παραπάνω περίπτωση είναι η 60η ημέρα από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου.

 

 

 

 

 

                                                              Αθήνα             /   6   /   2011

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος που πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας

.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Επιβατηγά Ι.Χ. & 
Φορτηγά Ι.Χ. <= 3,5Τ

Φορτ. Ι.Χ. > 3,5Τ

Επιβατηγά Δ.Χ. & 
Λεωφορεία Δ.Χ.

Λεωφορεία I.Χ.

Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα

Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Διαστάσεις αμάξης
Αριθμός θέσεων

Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Αριθμός θέσεων

Αριθμός πλαισίου
Αριθμός κινητήρα
Χρώμα, Λάστιχα
Αριθμός θέσεων

 

 

Δικαιολογητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ Κ.Τ.Ε.Ο.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΕΙΧ

ΕΔΧ

ΦΙΧ 
<= 
3,5 Τα

ΦΙΧ 

3,5 Τ

ΦΔΧ 
<= 
3,5 Τ

ΦΔΧ 

3,5 Τ

ΛΙΧ

ΛΔΧ

ΑΝΑΡΙΘΜΑ
ΜΕΤΑΧΕΙ-
ΡΙΣΜΕΝΑ

 

'Αδεια Κυκλοφορίας

#

#

#

#

#

#

#

#

Πιστ/τικό 
Τελωνείου ή 
Πιστ/τικό 
Ταξινόμησης
ή Ξένη 'Αδεια
Κυκλοφορίας
ή Πιστ/τικό
Ο.Δ.Δ.Υ.
*
ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

Αστυνομική Ταυτότητα

#

#

#

#

#

#

#

#

#

 

Δ.Τ.Ε. από
προηγούμενο έλεγχο 
εάν υπήρξε

#

#

#

#

#

#

#

#

Πιστ/τικό 
Καυσαερίων
για όλα τα 
οχήματα
εκτός των 
Ε.Ι.Χ. 
Βενζινοκί-
νητων 
οχημάτων 
από χώρες
της ΕΟΚ

 

Πιστοποιητικό Τ.Σ.Α.

 

#

 

 

#

#

 

#

 

 

Βεβαίωση
Περιορισμού
Ταχύτητας

 

 

 

#
Φορτ
>12Τ

 

#
Φορτ
>12Τ

#
Λεωφ
>10Τ

#
Λεωφ
>10Τ

 

 

Κάρτα Ελέγχου 
Καυσαερίων

#

#

#

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Κ.Τ.Ε.Ο.

 

 

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΡΟΘΕΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΦ. Δ/ΝΤΗ

FAX

ΑΘΗΝΑΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

210

6540201, 6533482-6

 

6532038

ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

210

9969440 9936755,8

9956902

9969441

ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

26310

51646

51645

51109

ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

26410

24901

 

28864

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Ν.ΚΙΟΣ

27520

26774

26778

21316

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ ΝΕΣΤΑΝΗ

2710

561280

 

561422

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

26810

79965 79727

 

79500

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

22910

22993

38463, 37155

21200 

38437

38249

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.

ΜΑΝΔΡΑ

210

5549773-5 5549542

5540280

5549542

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.

ΜΕΓΑΡΑ

22960

83125-8

 

83128

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ

261

0432430,1(3620300-99)

0432613

0432613

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

22680

23333

23339

23339

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΑ

2462

022943,60,63 352300,20,23,02

352325

022960 352301

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

2521

055577 353602,3,12

55568 353625

55567

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ (6ο χλμ)

2241

072053,56,59,60 Γ364352,53,48-50

072055 364315,40

069544

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

25510

33272 28716

33127

33127

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

25520

93040

93050

93050

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗ

22210

43869

 

45004

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

2237

080267-8 352519-20

352501

080268

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

26950

23677 42850

 

45668

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

2621

363700,1-12

363713

029913

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

2331

353900,1

043366

042421

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ

2810

380001 380352-5

380257

380257

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

26650

92086,8

 

92328

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1525

2310

409824-9 409724ΒΟΓΙΑΤΖΗ

752190 409618

409819 409664ΠΛ/ΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α

2310

789383

752190

751887

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β

2310

752387

752313

752540

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (8ο χλμ)

26510

93333,90001-24

90000

90005

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΚΑΒΙΑ

26570

52000-3

 

52001

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ

251

0622050-6              3510400-11

0622054 3510404

0326678

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΟΦΑΔΕΣ

24430

24300

 

24301

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

24670

72140

72442

72139

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ

2661

052000-1-2         363112, 21-30

363111

052000 363119

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΛΗΞΟΥΡΙ-ΚΕΧΡΙΩΝΑΣ

26710

94266,7

 

94249

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

23410

22000

 

22010

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ

24610

31690 26196

36262

36262

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΕΧΑΙΟ

27410

89085

 

89087

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΡΟΚΕΕΣ

27350

71055

71155

71155

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ (8ο χλμ Τρικ.)

241

0851700-2                3511570-73,86-89ΓΡ

0851712 3511584

0851151

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΑΒΒΟΥΣΙ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)

28420

94551

 

94561

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

2251

354100-12

354108

045555

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΛΥΚΕΣ

2645

021746 022226 362500,1,22,26,27,28

021743 362525

021745 362520

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ (7ο χλμ Λαρ.)

2421

095393,4 354801-20

095395

095395

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ

27220

24951

 

24952

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ

25410

71222,3

 

71221

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ ΛΙΠΑΡΟ

23810 23813

61359 61177    52300,1,3,4,5

61977    52302

61977

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

23513

53900ΓΡ 53902-8

53910,1

53901

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ

26820

28028

 

24964

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΡΜΕΝΙΟΙ

2831

041142 343101,2

343103

041144

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310

23455

24912

82938

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ 4ο χλμ ΠΥΘΑΓΟΡΙΟΥ ΗΡΑΙΟΥ

22730

91165

 

91410

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ (4ο χλμ >ΝΕΟΧΩΡΙ)

2321

038000,1 355700,1,3-26

355702

097913

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΑ

24310

35851-3

79563

79319

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ ΒΑΡΔΑΤΕΣ

22310

81032-4

81798

81405

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ (3ο χλμ >ΝΙΚΗ)

23850

46089,44692

44698

44698

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ (2ο χλμ > ΛΑΜΙΑ)

2265

079110 072220-1 352700,4-9

 

79065

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

2371

023402 352201,2ΓΡ 352203,6,7,8

352200

023357

ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

28240

24001,2

 

23666

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 3χλμ

22710

44244,20880

 

44244

 

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info