Για όσους απόκτησαν άδεια οδήγησης σε κράτος της Ε.Ε υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του σε ελληνικό χωρίς να απαιτούνται  κάποιοι είδους εξετάσεις ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Να διαμένει στην Ελλάδα.
Να κατέχει άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να είναι εντός ορίου ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοότητα
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος υπήκοος
Μετάφραση της ξένης άδειας από επίσημο φορέα
Την ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
Μία  πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για καταβολή των απαιτούμενων παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για τις κατηγορίες Α΄ και Β΄ και των 108,15 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση
Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
Παρατηρήσεις
Δικαιολογητικό 9: Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα του υπουργείου.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).
Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι σε ισχύ πριν την εκτύπωση προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εξαρτάται από το αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών της κάθε περιοχής.

ΚΟΣΤΟΣ
Από 18 - 108,15 € (+ 30€ για την εκτύπωση)

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info