Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου

Το υπουργείο μεταφορών σε εναρμόνιση με τα διεθνή στάνταρ προχωράει στην αντικατάσταση των παλαιών αδειών οδήγησης με νέες αδειες , τύπου πιστωτικής κάρτας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία για την προμήθεια της

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Να διαμένει στην Ελλάδα.
Να κατέχει ελληνική άδειας οδήγησης οποιασδόποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τύπου.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Φωτοαντίγραφο της παλιάς άδειας οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
Μία  πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
Παρατηρήσεις
 Αν δεν ισχύει η προς αντικατάσταση άδεια οδήγησης πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (απαιτούνται δύο παράβολα των 45 €, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
β) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η αίτηση υποβάλλεται στο υπουργείο μεταφορών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Αν η ισχύς της προς αντικατάσταση άδειας οδήγησης έχει λήξει πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εξαρτάται από το υπουργείο μεταφερών της κάθε περιοχής

ΚΟΣΤΟΣ
Από 0 - 108 € (+ 30€ για την εκτύπωση)

Πηγή:Υπουργείο Μεταφορών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info