Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της εξουσιοδότησης

 


 

Εξουσιοδότηση:doc

 Με το έντυπο της εξουσιοδότησης συμπληρώνετε μία υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία σας και από κάτω αναγράφετε ότι "Εξουσιοδοτώ  Τον/Την .....του...γεννηθείς την....., στην .....κάτοικος........, οδός ....... αρ......, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος .... που εκδόθηκε την ..... από το ....... όπως προβεί ..." σε οτιδήποτε επιθυμούμε