Δικαιολογητικά που απαιτούνται για Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας

1.    Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τέκνου

2.    Αίτηση της μητέρας

3.    Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι παραμένει άγαμη.

4.    Φωτοτυπία Ταυτότητας